Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG.0389127932 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.1M
10:36 –  1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
23:05 – 3.2M
11:16- 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 3.0M
11:13  -0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 cancel 18H00 HƯNG HÀ B HOANH SON PLANET 5.20 225.00 39,964 HM1.3 – F0 TP   –       TL
2 22H00.27.2 01H00 THẮNG A DORIC VALOUR 11,2 189,99 32,351 HN1.3 –  F0 X3 – TR –  X2
3 08H00 KIÊN A HIẾU B TTP 68 6,8 91,94 2,995 HG7,2 – F0 H2
4 03H30 06H30 NAM SIVER SPRIT 6,6 210.00 39,444 F0 – CKHG NM6.CL6 H1 – TL – H2
5 03H30 04H00 HÀ C TAY SON 3 8.80 136,40 8,216 HL3,5 – F0 H1 – TL – H1
6 12H00 TRƯỜNG ARIANA 7,4 225.00 40092 CL7 –  F0 CLUC.HL,CL.HT X3     TL     H1
7 17H00 20H00 HIẾU A LIDIAN 5 12.3 189,99 32,879 F0 – HN1.8 TP      TR   X3
8 06H00 HIỆU KIÊN B TRONG TRUNG 189 3,5 83,90 1.998 HG – F0 H2     –     H1
9 13H30 14H30 MƯỜI PHUONG DONG 05 9,75 150.52 14,431 HL3.6 – F0 H1
10 13H30 14H00 THUẬN VTC OCEAN 9,6 154,38 14,762 HP3 – F0 H1
11 08H00 CỬU MINH QUANG 08 6,6 98.90 3110 XMTL – F0 CL8 H5      –     H2
12 09H00 11H00 TÙNG A YUANNING SEA 9.5 189.94 31997 HN2.12 – HN1.6 X1      TR      X1
13 17H00 THẮNG B BMC CALYPSO 9.8 154.35 14951 HG7.3 – FO TP             TL
14 17H00 18H30 CHÂU MAXIMOS 11.5 199.98 35837 FO – HL2 TP            TL
15 17H30 19H30 TUẤT MANH HAI PHAT 36 2.5 79.90 2109 HN2.13 – HN1.7 X3       TR       X3
16 20H00 KHỨNG DONG YU 3.5 96.50 2962 CL5 – F0 HG H2      TP-  TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
DORIC VALOUR HALMAHERA COLOSSUS LIDIAN 3