Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU B : 0934398836 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.1M
11:30 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
00:11 – 3.4M
12:03 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
12:21 – 0.6M
11:13 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 THANH B TRAMONTANA 7.5 229.20 50,729 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6 X3 – TL – H1
2 12H00 KHOÁI SIVER SPRIT 6.6 210.00 39,444 CKHG – F0 NM6.CL6 H1 – TL
3 05H00 08H00 THẾ KIÊN B HD GOLD 3.9 91.94 2,995 F0 – CL5 HG TL     –    X3
4 16H00 KHOÁI BEKS NAZIK 10.19 190.00 33,277 F0 – HL3.5        TL –    H2
5 05H00 06H00 BÌNH DONG HUA 09 5.08 135.10 7,175 F0 – CL5 NM6. HG TL            X3
6 03H00 10H30 NAM BULK HALMAHERA 6.5 224.94 39,736 HN1.5 – F0 X1 – TR – X1
7 05H00 KIÊN A THANH BINH 68 6.8 99.38 3,329 CL1 – XMTL HG.NM6 H1
8 16H30 17H00 ANH T&T GOLD 9.7 167.20 15884 HL1.1 – FO H2
9 16H30 17H00 HÀ A PETROLIMEX 18 10.7 175.90 25429 HM1.4 – B12 CLUC – P H2            H1
10 19H30 20H30 HIỆU PROGRESS 4.0 145.00 9858 CTAU1 – CTAU2 ST01 – TP02 – CL18 X3
11 19H00 HÀ C QUYỀN PHC FORTUNE 7.2 107.28 4532 HG7.3 – FO  H1   TL
12 16H30 17H50 HƯNG KHỨNG HOANH SON PLANET 5.2 225.00 39.964 HM1.3 – F0 H2
13 19H00 HƯNG KHỨNG HOANH SON PLANET 4,7 225.00 39.964 F0 – CTAU.TL TP2.TP3,ST01                   X3
14 21H00 QUYỀN HÀ C PETROLIMEX 20 6,0 146,60 11,662 HL1,5 – F0           TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUANNING SEA COLOSSUS LIDIAN 5