Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH.PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU VAN TUAT..0962002298 VU DINH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04H22 -3.7M
17H55- 0,6M
CAM PHA TIDE TABLE
05H08- 3.9M
18H09 -0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 CHAU CHASSELAS 13,22 228,99 43,062 F0   –  HL3,3 TR
2 14H30 16H00 HUNG VIENNA WOOD N 6,60 190.00 31,540 F0   –  HL3.4 H2 -TP
3 05H00 07H00 THANH B NANDU ARROW 7,0 199,98 37,046 F0   –  HL1,3 TR
4 07H00 THAO KIEN TIEN THANH 68 3,4 74,36 1,861 CL5  –  F0 X2  –   TR
5 13H30 THANH A PETROLIMEX 20 6,0 146,60 11,662 B12  –  F0 P,CLUC T2  –    H1
6 12H30 13H30 NAM PETROLIMEX 15 7,0 159.90 13468 F0  –  B12 P,CLUC H1   –   T2
7 09H30 10H00 TRUONG COSCOJINGGANGSHAN 9.7 175,50 199,93 HL  –  F0 H2
8 14H00 THANG A MAYSORA 5.0 196.00 34400 CL5 – FO HL8.CL8.H8 H8             H1
9 08H00 MUOI DUC HAI NAM 36 5.7 89.98 2487 XMTL – HG H8 H8           T2
10 14H30 16H00 TRUONG LAN HAI HE XIE 11.9 189.99 32,962 HN2.4 – HN1.3 H2
11 17H30 HUNG NANDU ARROW 7.0 199.98 37,046 HL1.3 – F0 TP- H1
12 16H30 QUYEN THE YU LONG 2.8 45 400 CLUC – CL1 T2     –   X2
13 1700 KHUNG DUC HAI NAM 36 5,7 89,98 2,487 HG  –  F0 T2  –  H1