Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH.PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN BA DONG.0389127932 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05H09 -3.6M
19H13- 0,8M
CAM PHA TIDE TABLE
06H04- 3.7M
20H12 -1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 SON HA C TAN BINH 279 4.8 169.37 17,019 CTAU  –  F0 TP1,TP2 X2  – TP-  H2
2 01H00 03H00 THANH B STOVE TIDE 12.2 189.99 32,372 F0      –  HP4 TL
3 21H00 23H00 DANG VINASHIP STAR 5.8 158.5 15,438 F0  –  HL3,5 TR
4 05H30 07H00 HIỆU KIEN LONG TANG TAN 99 3.5 91.94 2,965 F0  –  XMHL CL6 H2         T2
5 13H00 CUU THE YULONG 2.8 45 400 CL1  –  F0 X5    –  H1
6 21H00 22H00 THUAN LONG PHU 10 7.0 112.35 3.184 F0  –  B12 P,NM6 TR    –  T2
7 22H00 ANH PETROLIMEX 15 5.6 155.9 13,468 B12 –  HL1.5 P.CLUC T2  –  TR
8 13H00 15H00 HA C KIEN VINH HIEN 69 2.5 79.8 2,616 F0  –  XMHL H1  –   T2
9 17H30 HIỆU FUYUAN YU 7967 2.2 42.86 475 CLUC – F0 T2       H2
10 16H00 BINH LONG TAN 99 3.5 91.94 2965 XMHL – HG CL6 T2
11 17H30 18H00 HUNG SHANG HAI EAGLE 8.5 199.91 36338 HL1.1 – HL3.1 H2
12 17H30 18H00 TRUONG BERGE CATHERINE 7.5 199.9 35906 HL3.1 – HL3.7 H2