Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR KHIEN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
01:20 – 2.7M
15:32 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 2.9M
13:16 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.4M
13:44 – 1.3 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3025/11 00H30 LINH AFRICAN LUNDE 4.5 199.98 34,769 C.TAU – F0 TP02.TP03 X3 – H6 – TR
2 02H00 03H00 THẮNGB T&T GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HL3.5 TR
3 19H00 HƯNG SPINEL 6.5 210 52,938 CL7 – F0 CL6.NM6.HL8 X1         TR
4 05H00 06H00 TÙNGD TRUNG TIEN THANH 68 4.8 74.36 1,861 F0 – B12 H1
5 14H30 15H30 TÙNGA INDIGO MARCH 5.5 184.75 23,857 F0 – HL3.4 H2 – H6 – H2
6 17H30 18H30 MƯỜI TAN BINH 279 5.0 167.37 17,019 F0 – HL3.1TL H5
7 14H30 15H30 TIỄN AKIMOTO 6.75 116.66 4,333 F0 – CL5 HG.NM6 H2 – H6 – X1
8 22H00 KHỨNG TRUNG ANH PHAT PETRO 06 4.5 91.94 2,961 PVOIL – F0 HG X1           H3
9 17H30 18H00 LINH SOLIN 8.5 189.9 30,092 HL3.3 – F0 H5 – H5
10 14H30 16H30 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM1.4 – F0 H2 – H6 – H2
11 22H30 23H00 CHAU MERAKLIS 11.4 189.8 27,986 HP3 – F0 H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO LAI AMIS GLORY YAMTAI