Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG B : 0358504214 VŨ ĐÌNH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 2.4M
22:23 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
12:25 –  2.5M
20:54 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H30  HAA  KAPETAN NONDAS 11.0 179.9 22,434  F0 – HP3  TL
2 07H30 08H00  CUONGC  PETROLIMEX 11 7.8 175.9 25,400  HM1.5 – F0  H2
3 13H30 14H30  TRUONG  OCEAN EAGLE 7.1 224.89 39,973  F0 – HL3.7  H2   TA    H2
4 18H00 19H30  NAM  SHENG LE C 10.1 169.03 18,108  F0 – HL1.1  TR   TA    TR
5 07H30 08H30  BINH  THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597  F0 – CL5  H2            X2
6 10H30 11H00  CHAU  PUNKT 9.5 176.63 17,660  HL3.1 – F0  TR
7 20H00  QUYEN  JI SHUN 6.7 110.3 4,645  XMTL – F0  H8.GD68  H8   TA     H2
8 13H30 14H30  KHOAI  THUAN  GEELY 5.5 158 13,625  F0 – HG7.1  H2   TA    TL
9 18H00 20H00  THANH B  YIHAI 9.18 179.9 20,748  F0 – HN2.8  TR TA T2 X2
10 17H00  HANH  BINH  PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542  B12 – F0  P.CL6  TL – TA – TR
11 20H30  HIẾU  THUAN  GEELY 5.5 158 13,625  HG – XMTL  CL6.GD68  H2     –     H8
12 20H00  THAO  KIEN  THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597  CL5 – HG  X2     –     TR