Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 11 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LÊ THÀNH KÔNG – 0905691888 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 NGUYỄN VĂN SẢN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 2.8M
22:26 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 –  2.9M
21:33 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H30 21H00 TRUONG ASIA EMERALD III 6.0 189.99 33,045 HN1.6 – F0  X3 T2 TA TR
2 12H30 13H00 THANH A OCEAN 18 6.7 105.67 4,381 HL1.14 – CL6 HG  H2             X3
3 01H00 02H00  QUYEN  JI SHUN 4.5 110.3 4,645  F0 – XMTL  H8.GD68  TL              H8
4 01H00 01H30  PHAI  THANHA  HAO HUNG 66 6.5 175.17 30,146  HL1.2 – CL4  CL8.NM6  TL              X5
5 06H30  BINH  KIEN  MILDER 3.0 53.5 980  CLUC – CL1  TR              X3
6 04H30 06H00  CHAU  SIDER OLYMPIA 6.5 179.97 23,239  F0 – HL3.6  H2    TA     H2
7 04H30 05H00  HANH  EASTERN DELIGHT 9.0 119.05 8,701  HL3.4 – F0  H2    TA     H2
8 08H00  HIỆU  KIEN  TA FA 2.3 37.3 292  CLUC – F0  TR              H2
9 12H00  THANHB  ULTRA PUMA 7.4 228.99 43,028  CL6 – F0  CL8.HL8.Cluc  H2
10 23H3024/11 01H00  THANGA  GH SEABIRD 11.0 199.99 36,280  FN3 – F0  NMS8  X5 T2 TA
11 06H00 THANGA  PUNKT 9.5 176.63 17,660  F0 – HL3.1           TA    H2
12 12H00  THANGB  BINH  RAINBOW SYMPHONY 8.54 101.2 6,255  CL1 – F0  HG  H2
13 15H00 16H00 THẠO PHUONG NAM 126 5.7 79.98 2,717 F0 – CL1  TR             H2
14 12H00 KHOAI MILDER 3.5 53.5 980 CL1 – F0  H2
15 17H00 SON THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC  TL
16 17H30 18H00 HIẾU BINH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HL – B12 P.CL6  TL             H2