Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐAO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 2.6M
13:53 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
04:31 – 3.1M
14:06 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
02 :12 – 2.5M
16:32 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 CỬU HIẾU B HAI NAM 06 2.8 88.3 2,165 HM1.5 – XMTL H8 H2     –     H8
2 05H30 08H00 SƠN STENA IMMORTAL 8.7 183.2 29,680 F0 – HP4 H2 – TP – H2
3 12H30 13H30 QUYỀN TIỄN BAO HONG 8 5.7 110.3 4,517 F0 – CL1 H8.CL6 H1     –     H8
4 19H00 TÙNGA IOANNIS R 7.7 224.9 41,655 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6 H8 – TR – H1
5 12H30 18H00 TUẤT HUGE SW 8.62 116.99 8,479 HL1.1 – F0 H1
6 20H30 23H00 KHOÁI HEL VETIA ONE 7,0 229 51,195 HP4  –   F0 TR           H1
7 20H30 21H00 HƯNG MAGIC PEARL 7,5 199,91 40,324 F0    –   CL6 CL6 -NM6- HL8 TR     –     H8
8 23H00 HÀ A HAO HUNG 666 9,7 195 36.801 CL6  –    F0 CL6.NM6.HL8 X1       –     H1
9 22H00 23H00 HÀ B BAR YON 4.2 159,03 13,448 SN –  CAU1.HL ST01.HC34.CL15 X1
10 22H00 23H00 THĂNG A HAI NAM 86 4.2 179.99 21,385 CAU1. –   NEO SE 01.HC 34 X1
11 20H30 21H00 BÌNH HIẾU B HUI FENG 7 4.5 105,5 4.355 HL1,5  –  F0 TR
12 19H00 HIỆU BAO HONG 08 5,7 110,03 4,517 CL1  –    CL7 H8.HL H8   –        X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BULK MUSTIQUE PIA OLDENDORFF SQUIRESHIP SPRING OAIS