Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐAO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3,0M
15:20 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
05:14 – 3.5M
15:39 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
00 :19 – 2.9M
17:46 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H00 TRƯỜNG NAVIOS POLLUX 12.5 292 94,817 HM2.6 – F0 H1
2 03H00 THẮNG A HAI NAM 86 4.2 179.99 21,835 NE0NOSCO – SN ST 01.HC34                   X1
3 02H00 TRƯỜNG NAVIOS POLLUX 12.5 292 94,817 F0  – HN1.7 HLTKV                  H2
4 05H00 HÀ C TIẾN PETOLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P,CL6 H1     –     TR
5 22H30 TRƯỜNG EG COURAGE 10.3 203.5 45,011 CL4 – F0 CL6.CL8.HL8 X1      –     H1
6 00H30 04H00 THUẬN PETROLIMEX 20 8.5 146.6 11,662 F0 – B12 P,CLUC H1 – TR – H2
7 09H30 12H00 CỬU MING XIANG DA 18 8.0 94.56 6,058 HL1.3 – F0 H1
8 09H30 10H00 THẠO HIẾU B LONG TAN 168 6.4 91.94 2,684 F0 – CL1 CL8 H1     –      H2
9 09H30 12H00 KHỨNG HAI XING 6.0 173.19 18,597 HP3 – F0 H1
10 22H00 23H00 TÙNG A BERGE MCCLINTOCK 12.5 291.98 92,752 HM2.5 – F0 H1
11 10H30 QUYỀN HAI NAM 06 5.62 88.3 2,165 XMTL – F0 H8 H8      –     H1
12 17H30 19H00 KIÊN ROYAL 88 2.5 90.98 2,999 F0 – HG7,2 H2
13 17H30 18H00 NAM NORD AGANO 7.7 199.9 35,739 HL3.5 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BULK MUSTIQUE COMMON FAITH NAVIOS POLLUX SPRING OASIS