Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.6M
09:17 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 2.6M
12:10 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
00 :23 – 2.2M
07:23 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 KIÊN HIẾU B QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,972 PVOIL – F0 NM6 X1     –     H2
2 03H00 05H00 THẮNG A PIA OLDENDORFF 11.5 255.25 63,993 F0 – HN1.6 HL TKV H2 – TP.TL – X3
3 14H00 15H00 CỬU TIỄN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 p – CL6 H2     TR    X3
4 03H00 NAM NIMTOFTE MAERSK 9.9 172 26,255 CL4 – F0 CL6.HL8 X2 – TP – H2
5 14H00 15H00 HÀ A SHANGHAI EXPRESS 7.3 215.4 54,567 F0 – CL5 CL6.HL8.NM6 H2    TR   X3
6 08H30 10H00 HIẾU A TRUONG MINH SEA 6.8 190 31,696 F0 – HN1.3 H1 – TP.TL – X3
7 09H30 TRƯỜNG RUSTAQ SILVER 8.8 183 29,354 CL5 – F0 HL8.CL6 X1     TR    H1
8 06H00 07H00 TÙNG D LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HN1.2 – HN1.6CM HLTKV X3 – TL – X3
9 18H00 20H00 THANH A NORD AGANO 6.8 199.9 35,739 F0 – HL3.5 H1 – TR  – H1
10 18H00 19H00 CỬU  HUGE SW 9.27 116.99 8479 FO – HL1,1 H1      TR       H1
11 14H00 15H00 TUẤT HAN HE 6.0 130.73 9,235 F0 – HL1.2 H2 – TR – H2
12 11H00 HIỆU VAN DON OAK 7.2 100.70 4560 HG7.3 – FO H2              H1
13 18H00 21H00 MƯỜI MP ATLANTIC 4.5 157.50 13713 FO – HL H1            – TR
14 14H00 HÀ C XING SHUN NO. 1 8.3 116.23 6186 XMTL – FO NM8 – H8 H8      TR      H2
15 18H00 19H00 ANH THERESA LIBRA 9.1 144.71 11254 HL3.1 – CL2 NM6 – H8 H1             H8
16 18H00 BÌNH THERESA AQUARIUS 6,0 120 8.247 CL2  –  F0 CL6,H8 H8              TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BULK MUSTIQUE PIA OLDENDORFF SQUIRESHIP SPRING OASIS