Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 10 Năm 2022

KHOAI

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.6M
01:17 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 2.7M
08:07 – 2.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
15 :00 – 2.4M
05:03 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 HÀ C PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B12 – F0 P X2     –      H1
2 13H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC X2      H1
3 05H30 06H30 TÙNG A EG COURAGE 7.45 203 45,011 F0 – CL4 HL8.NM6.CL6 H2 – TR – X2
4 18H00 LINH NIMTOFTE MEARSK 9.9 172 26,255 F0 – CL3 CL6.HL8          TP  –  X3
5 15H30 17H00 THẮNG B DONG BAC 22- 05 3,8 146,88 12.137 F0 – CTAU 1TL-CM CL15,HC43 H2 – TP-     X2
6 11H30 13H00 BÌNH MING XIANG DA 18 4.0 94.56 6,058 F0 – HL1.3 H1 – TR – H1
7 05H30 08H00 HIẾU A MARITEC 10.15 172.43 20,763 HL3.6 – F0 H2
8 06H00 TÙNG D HIẾU B HAI NAM 66 3.5 79.8 1,599 PVOIL – F0 NM6 X1     –      H2
9 11H30 14H00 HÀ B THERESA LIBRA 8.5 144.71 11,254 F0 – HL3.1TL H1
10 11H30 13H00 KIÊN HIẾU B QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,972 F0 – PVOIL NM6 H1     –      X3
11 18H00 TRƯỜNG AC XIANGHE 10.78 199.91 40,089 CL3 – F0 NM6.HL8.CL6 X3     TP  H2
12 15H30 17H00 ĐĂNG PHUONG DONG 06 9.2 157.50 13706 HL3.5 – FO H2
13 14H00 16H00 SƠN SPRING OASIS 11.8 199.90 36403 HN2.15 – HN1.8 X2      TL       X2
14 11H30 13H30 THẠO HÀ C HAI NAM 06 2.8 88.30 2165 FO – HM1.5 H1
15 15H30 17H00 HƯNG HAI NAM 86 4.0 179.99 21340 FO – CTAU1HL ST01 – HC43 H2      TP         X2
16 15H30 16H00 LINH PING AN SONG 10.6 179.50 20684 HL2 – FO H2        TP
17 19H30 21H00 KHOÁI AMIS VICTORY 6.5 199.99 35728 FO – HL3,1 H1       TR      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BULK MUSTIQUE SQUIRESHIP