Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH: 0965705386 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
15:00- 2.9M
00:53 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.0M
00:28- 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:04 – 2.7M
03:22 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 10H00 MƯỜI CL RUBY 6.0 170.00 17,428 HP1 – FO H2          H1
2 08H00 09H00 NAM PING AN SONG 10.60 179.50 20,684 FO – HL2 H2           H1
3 10H30 12H00 PHÁI KHOÁI NAVIOS POLLUX 14.50 292.00 94817 FO – HM2.5 CL8 TP      TP
4 13H30 PHÁI KHOÁI BERGE MCCLINTOCK 14.50 291.98 92,752 FO – HM2.6 NM6            TP       H2
5 09H30 11H00 LINH ZHONG XINFA ZHAN 7.50 229.20 51,255 HN1.8 – FO X3     TL    X3
6 03H00 06H00 THẠO HAI NAM 66 4.7 79.80 1,599 FO – PVOIL NM6 H1                 X3
7 07H30 09H00 THẮNG A MAPLE HARBOUR 4.0 190.00 31540 CTAU – FO ST01 – HC43 X1      TP
8 20H00 HÀ A JUNIOR 7.5 229.20 51,208 CL5 – FO CLUC- HL8 – CL6HT X1   TR  – H1
9 14H30 THẮNG A RUSTAQ SIL VER 9.70 183.00 29354 FO – HM1.3             TP        H2
10 07H30 08H30 TRƯỜNG PACIFIC 08 4.0 189.99 30,081 CTAU – NEONOSCO ST01 – HC43 X1
11 10H00 TRƯỜNG MONA MANX 3.80 190.00 35,606 SN – CTAU1 ST01 – HC43 – DT
12 13H00 TRƯỜNG PACIFIC 08 4.0 189.99 30,081 NEONOSCO – SN ST01 – HC43 – CL15                    X1
13 10H30 11H30 TUẤT PTS HAI PHONG 03 6.5 97.16 4,120 FO – B12 P TP                  H1
14 03H00 04H00 THẮNG B PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 FO – B12 CLUC – P H1                  X3
15 08H00 09H00 HƯNG SQUIRESHIP 11,7 287,5 88,479 HM2.4 – F0 H2
16 10H00 HƯNG SQUIRESHIP 11.7 287.5 88,479 F0 –  HN1.7 HLTKV           TL    X3
17 10H30 12H00 CHÂU BULK MUSTIQUE 12,4 199.99 36,463 HM2,5  –   F0 TP
18 13H00 CHÂU BULK MUSTIQUE 12,4 199,99 36,463 F0 – FN3 HLTKV             TL  – X3
19 10H30 15H00 ĐÔNG XING SHUN NO. 1 5.2 116.23 6186 FO – XMTL NM6 – H8 TP                H8
20 20H00 22H00 NAM JIAN DA 6.7 188.50 20947 FO – HL1.4 TR                H1
21 20H00 23H00 HIỆU THERESA AQUARIUS 8.5 120.00 8247 FO – CL2 CL6 – H8 TR                 H8
22 20H00 22H00 CHÂU HAO HUNG 666 7.5 195.00 36801 FO – CL6 HL8 – NM6 – CL6 TR                 X1
23 20H00 21H00 THẮNG A RUSTAQ SIL VER 9.70 183.00 29354 HM1.3 – CL5 HL8 – CL6 TR                X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
COMMON FAITH ZHONG XIN FA ZHAN