Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 NGUYỄN VĂN SẢN : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
14:00- 3.1M
00:16 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
14:25 – 3.3M
00:01- 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
13:27 – 2.9M
01:41 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 SƠN STELLAR ISABELA 6.36 179.97 23,306 HP2 – F0         TR – H6
2 04H00 05H30 HƯNG AC XIANGHE 7.7 199.9 40,089 F0 – CL4 NM6.CL6.CL8 TR      –     X3
3 14H00 HIỆU GUANGZHOU STAR 4.6 122.65 5,566 CL2 – F0 CL6.H8 H8       H2
4 09H00 10H00 THẮNG B PHUONG DONG 06 9.2 157.5 13,706 F0 – HL3.4 H1
5 09H00 12H00 KHOÁI HELVETIA ONE 12.0 229.2 51,195 HM2.6 – HP2 H1 – TR – H6
6 09H00 THẠO HTK VENUS 6.15 90.72 2,551 HG7.2 – F0 H1
7 10H00 11H00 THẮNG A GOLDEN BRIGHT 4.2 189.99 19,887 CTAU1 – SN ST01.HC43 X3
8 09H00 10H00 TÙNG A BULK MUSTIQUE 13.49 199.99 36,463 F0 – HM2.5 H1 – TR – H1
9 04H00 06H00 QUYỀN VANDON OAK 3.5 100.7 4,560 F0 – HG7.3 TR     –     H2
10 04H00 04H30 THUẬN T&T GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.5 – F0 TR – TR
11 13H00 15H00 NAM COMMON FAITH 12.5 189.99 32,987 HN1.6 – F0 X1 – TL – X1
12 09H00 11H00 SƠN SUN GOLD 11.3 185.74 26,060 HL1.1 – F0 H1 – TR
13 12H30 13H00 HÀ A IOANNIS R 10.4 224.9 41,655 HL2 – CL7 CL6.HL8.Cluc H2     –    X3
14 16H30 TÙNG D TRƯỜNG AN BINH 18 6.2 90.72 2,551 HG1 – F0 H1     H2
15 19H00 HIỆU GRAND TAJIMA 7.7 98.50 4769 HL3.1 – FO            TR
16 18H30 TRƯỜNG ACHILLES BULKER 8.5 177.00 19891 HL1.4 – FO             H2         TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
COMMON FAITH ZHONG XIN FA ZHAN