Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.3M
00:16 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
13:18 – 3.5M
00:01- 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
13:12 – 3.1M
00:16 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H30 16H00 HÀ A YIN SHUN 8.7 190 32,460 HL3.1 – F0 H1 – H6
2 11H00 THANH A PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – HM1.4 CLUC.P X2     –      H2
3 19H00 HƯNG GALAPAGOS 7.20 225 41,342 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2     H6      H2
4 17H00 HIẾU A ALPHA BULKER 6.5 177 19,885 CL6 – F0 HL8.CL6 X2     H6     H1
5 14H30 15H30 ĐĂNG HAI XING 10.7 173.19 18,597 F0 – HP3 H1 – H6 – H1
6 09H00 LINH HƯNG HAO HUNG 66 9.7 175.17 30,146 CL3 – F0 HL8.CL6 X2     –      H2
7 09H30 11H00 KIÊN AN BINH 18 3.5 90.72 2,551 F0 – HG1 H2     –      H1
8 09H30 10H30 THUẬN PEACE STAR 9.2 157.79 13,865 HM1.3 – F0 H2
9 19H00 HÀ A SQUARESHIP 13.1 287.5 88,479 F0 – HM2.4          H6 – H1
10 21H00 22H00 TÙNG D THANH BINH 68 6.4 99.38 3329 HM1.6 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
COMMON FAITH ZHONG XIN FA ZHAN