Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 2.2M – 05H00 – 1.9M
13:13 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
22:03 – 2.4M
07:22 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 2.4M
08:00 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 17H00 TRƯỜNG HAI NAM 85 10.0 177.13 20,236 F0 – HM2.2 H1
2 08H00 HƯNG THANHA GLOBAL DIAMOND 9.3 153.78 20,395 CL3 – F0 CL6.NM6 X1 – TR
3 09H30 HƯNG KHOÁI TIGER LILY 6.5 229 43,036 HM2.5 – CL3 CL6HT.NM6.Cluc         TR – X1
4 08H30 10H00 CHÂU ETERNAL LUCK 6.4 185.74 26,071 F0 – HM2.1 TR – TR
5 11H00 THẠO TÙNGD TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL2 TL     –     X1
6 04H00 KIÊN UNISAILING 5.7 81.0 1,972 CL5 – F0 HG X3 – TA – H2
7 12H00 CHÂU SILKROAD 03 8.0 189.99 33,054 HL1.1 – HL2         TR
8 06H00 07H00 THẮNGA BON VOYAGE 6.8 225 37,550 SD – HN1.6 NM8 H1
9 22H00 A LINH NARA I 6.8 229 41,115 CL4 – F0 CL6HT.NM6.Cluc X1     –     H1
10 14H00 CỬU NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H1
11 15H00 16H00 TUẤT PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.3 – F0 H1
12 21H00 TÙNGA PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 F0 – HM1.1          H2 – H2
13 22H30 23H00 HƯNG SM SANTOS 9.4 229 43,989 HL3.3 – CL4 CL6HT.NM6.Cluc H1      –     X1
14 19H00 20H00 TUNG A ETERNAL LUCK 6.4 185.74 26,071 HM2.1 – HL3.7 H2  –  H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA BON VOYAGE OCEAN GRACE