Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU HUU DUC: 0978918007 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1000 –  2.4M
2235 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
0900 –  2.3M
2334  –  1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
1100 –  2.4M
2155  –  1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 09H30 MƯỜI UNISAILING 3.6 81.00 1972 F0 – CL5 HG  H1             X3
2 08H30 HIỆU HTK VENUS 6.2 90.72 2551 HG7.1 – F0 H1
3 08H30 HA A SON BRILLIANT EAGLE 10.1 199.91 40,629 CL5 – F0 HL8.CL.NM6 X1      –      H1
4 10H30 12H00 THANH B NARA I 7.5 229.00 41,115 HL2 – CL4 CLUC.NM6.CL6 H2     –      X3
5 14H30 16H00 TRUONG TIGER LILY 6.5 229.00 43,036 F0 – HM2.5 TR –  TR
6 03H30 05H00 KIEN TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG TL      –       H1
7 06H00 07H00 CHAU KHUNG SUN GOLD 3.8 185.74 26,060 SN – F0 TP02.TO03.SEATEAM 1 X3
8 10H30 CHAU KHUNG SUN GOLD 3.8 185.74 26,060 F0 – HP3                   H2
9 10H30 12H00 THANG A AUDREY SW 9.6 175.53 19,819 HL1.2 – F0 H2     –      TL
10 03H30 04H30 TRUONG EVER GLORY 7.0 199.9 40,169 HM1.3 – CL6MF HL8.NM6.CL8 TL        –     X1
11 17H30 NAM NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HM1.5         TR –  TR
12 10H30 11H00 THẠO ROYAL 16 7.1 90.98 2999 HG7.1 – F0 H2
13 14H30 16H00 NAM BAO SHENG 6.3 169.00 16,715 F0 – HM1.3 TR  –  TR
14 17H00 TRUONG PARISAN 6.5 189.99 31,117 HP4 – F0           TR – TR
15 17H00 THANG B PHUONG DONG 06 9.1 157.5 13,706 HG – F0 H2     –       TR
16 21H00 BINH PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.3 P.CL6 H2            TL
17 17H00 21H00 HANH NHA BE 09 6.6 105.9 4,250 HM – B12 P TA    –       H2
18 17H00 18H30 THANH B BON VOYAGE 6.8 225 37,550 F0 – SD TA     –      H1
19 23H30 THẮNGA TJ HARVEST 6.0 176.85 19,730 CL7  – F0 HL8.CL6 X3 – TA – H2
20 23H00 23H30 A D10S 6.75 199.95 36087 HM2.1 – CL7 CL6.NM6.HL8 H2     –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE