Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 2.7M
23:49 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.3M
00:16 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 HIỆU DAI TAY DUONG 25 5.5 91.94 2,989 HG – CL5 HG  H1             X5
2 06H00 THANH B BETTYS DREAM 6.5 229 43,152 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT  X5     TA
3 06H00 LINH MERIT 8.7 170 17,895 F0 -HL  H2     TA    H2
4 09H30 HIẾU BMC CATHERINE 6.5 153.5 14,527 F0 – HM  H1     TA
5 10H00 THANH B MEI HUA HAI 14.31 254 64,654 F0 – HM            TA     H1
6 12H00 HIẾU BMC CATHERINE 6.5 153.5 14,527 HM – HL                      H1
7 17H00 THANH A KHUNG INFINITY K 9.7 169.73 17,018 F0 – CL7 HG.GD68  H2      TA     X5
8 03H30 CUONG C HEROIC STRIKER 11.2 189.99 33,044 HP – F0  H1     TA      H1
9 19H00(25/5) THANG A ZHE HAI 516 6.8 189.99 30,171 F0 – HN  H2  TA.T2   X5
10 06H00 QUYEN PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B12 – F0 P  H1               H2
11 10H00 KHUNG HIỆU TAY SON 4 8.7 136.4 8,216 CL1 – F0 H8.HG  H8               H1