Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 2.7M
23:49 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.3M
00:16 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 THANG A VIGOR SW 9.2 177.00 20,236 HL3.1 – F0         TA
2 23H00 THANG A PROSPERITY 102 10.5 185.7 26,094 HL1.1 – F0         TA    H2
3 15H00 16H30 THANG A KM NAGOYA 7.5 234.98 50625 HN1.6 – FO NM8 X3 – T2TA
4 17H30 19H30 BINH FU SHUN 3.0 51.84 599 FO – CL1 H1 – TA – X3
5 14H30 KHUNG HIẾU VIET THUAN 568 3.5 112.69 4565 FO – HG          TA      H1
6 17H00 DONG HIỆU PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8542 B12 – HL1.4 P – CL6  TL           H2
7 13H00 KHUNG THANH PHAT 01 3.2 69.85 1080 HG – FO H2     TA
8 23H0024/5 00H30 CHAU GLOBAL ANDES 8.5 182.98 30,660 HM1.3 – CL6 CLL6.HL8  H2            X5
9 12H00 HANH KIEN LONG TAN 168 7.2 91.94 2684 XMHL – FO NM6 H2 – TA – H2
10 15H00 CUONG C MAGIC PEARL 9.6 199.91 40324 CL3 – FO HL8 – CL6 – NM6 X3            H2
11 02H30 04H00 HUNG FUJIAN EXPRESS 8.1 215.4 54,567 F0 – CL4 HL8.NM6.CL8  TL            X3
12 05H00 THUAN PHOSPHERUS NH 5.6 100.72 6,364 CL5 – F0 HG  X5           H1
13 15H00 17H00 HUNG EVANGELIA D 6.0 199.90 34,570 HN2.1 – F0  X3  T2.TA  H1
14 05H00 06H30 THANG A MEIYU 10.92 199.90 35,679 F0 – FN3 NMS8  H1  TA.T2  X3
15 08H00 HIỆU DAI TAY DUONG 25 5.5 91.94 2,989 HG – CL5 HG  H2             X3
16 08H00 THANH B BETTYS DREAM 6.5 229.00 43,152 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT H2     TA
17 05H00 06H00 LINH MERIT 8.7 170.00 17,895 F0 -HP3  H1     TA    H1
18 10H30 11H30 HIẾU BMC CATHERINE 6.5 153.50 14,527 F0 – HM2.3 H1  TA
19 10H00 THANH B MEI HUA HAI 14.31 254.00 64,654 F0 – HM2.6            TA     H1
20 15H30 16H00 THANG B BMC CATHERINE 6.5 153.50 14,527 HM2.3 – HG7.3 H2                H1
21 15H30 17H00 THANH A KHUNG INFINITY K 9.7 169.73 17,018 F0 – CL7 HG.NM6  H2     TA     X3
22 02H30 03H30 CUONG C HEROIC STRIKER 11.2 189.99 33,044 HP2 – F0  TL
23 08H00 QUYEN PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B12 – F0 P H2
24 20H00 22H00 HA B TRUONG AN 5 3.8 105.67 4,414 F0 – HMCM H8  H8