Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
02:27 – 2.3M
23:49 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
15:13 – 2.7M
21:33 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 THANH B GLOBAL HARVEST 10 153.78 20,395 F0 – HL3.6  H2    TA
2 10H30 THANH B PANASIATIC 12.4 228.99 42,898 F0 – HL3.3           TA      H1
3 09H30 12H00 HIỆU DAI TAY DUONG 25 5.5 91.94 2,989 F0 – HG  H1 – TA –    H2
4 09H30 11H00 THANG A TERN 7.1 189.8 27,986 F0 – FN4 NM8  H1   TA.T2  X5
5 07H00 09H00 QUYEN PTS HAI PHONG 03 6.4 97.16 4,120 F0 – B125000 P  H2             H2
6 09H30 11H30 KHUNG PETROLIMEX 14 8 128.60 8,542 HL – B12 P.CL6  H1             H2
7 11H30 HANH WOOJIN ELVIS 7.5 124.00 7,217 B12 – F0 P.NM6  H2               TL
8 00H30 02H30 CUONG C ASL JUPITER 11.72 229.00 46,982 F0 – HN2.5 NM8  H1   TA.T2  X3
9 14H00 HA A DONGHAE STAR 7.0 228.90 45,026 CL4 – F0 CLUC.CL.HL8  X3         H2
10 09H00 DONG TRUONG NGUYEN 136 5.8 91.80 2656 XMHL – HG H8  H8          H2
11 09H30 10H30 BINH LONG TAN 168 3.6 91.94 2684 FO – XMHL NM6  H1 – TA – H2
12 13H00 14H00 CUU NIGHTY CHAMP 9.51 100.59 6395 FO – CL5 HG – GD 68  H2          X5
13 16H30 17H00 ANH PHUONG NAM 68 7.7 92.50 3566 HL1.2 – FO  H1
14 23H30 PHAI SHEARWATER 9.8 209.99 49854 CL6 – FO HL8 – NM6 – CL6  X5             H2
15 15H00 HA B TRUONG NGUYEN 136 5.8 91.80 2656 HG – FO  H1           H2