Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 091893893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
22:13 – 3.6M
09:10 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 3.9M
09:25 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
22:08 – 3.3M
09:35 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 HÀ A LIAN YI DA 1 HAO 6.0 178.00 19,996 F0 – HM1.3 TR – TR
2 04H30 07H00 CỬU TIỄN TRUONG MINH OCEAN 7.9 136.40 8,196 F0 – HL1.4 TR
3 09H30 HÀ A LIAN YI DA 1 HAO 6.0 178.00 19,996  HM1.3 – HL3.1         TR – TR
4 09H00 12H00 ĐĂNG PHUONG DONG 06 5.0 157.50 13,706 F0 – HL3.1TL H1 – TA – H1
5 09H00 11H00 TRƯỜNG LYRIC STAR 12.9 229.02 44,203 F0 – HM2.5 H1 – TA
6 16H00 TRƯỜNG LYRIC STAR 12.9 229.02 44,203 HM2.5 – HL         TA – H1
7 05H00 KHOÁI ĐÔNG HAO HUNG 01 8.3 153.00 18,203 CL3 – F0 CL6 – NM6 X1           TR
8 18H30 THẠO ĐƯC THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0 TR     –      H1
9 11H00 KHOÁI TAN BINH 59 5.5 153.5 15,137 F0 – HL3.6        TA.H1
10 18H30 19H30 THẮNG B HTK LOTUS 4.4 169.26 16,960 CTAU 1TL – SN TP2.TP3 X2
11 12H00 BÌNH TIỄN LONG PHU 09 4.5 107.78 4,409 B12 – F0 P H8     –     H1
12 12H00 KHOÁI LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 HL3.2 – B12 P.NM6         H1 – TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO WEALTH OCEAN FORTUNE XI LONG 18 STAR MARILENA