Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH : PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH : PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHAM CONG CUU : 0947376859 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
2329 – 3.7M
1023 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
2359 – 3.5M
1033 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
2300 – 3.9M
0925 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 22H00 THANH B CAPE CROSS 10.8 199.93 35,872 HM2.2 – CL7 HL8.NM6.CL6 TR            X3
2 05H00 07H00 THANH B XIN DONG GUAN 13 7.1 225 41,260 F0 – HM2.5 TR
3 11H00 THANH B XIN DONG GUAN 13 7.1 225 41,260 HM2.5 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT         TR – X3
4 14H00 THANG A CAPE CROSS 10.8 199.93 35,872 F0 – HM2.2         TA
5 19H00 20H00 THANG B TUNG D GREEN PACIFIC 4.5 147 12,545 C.TAU – F0 HA17.TP02 X3 – TA – TR
6 05H00 06H00 KIEN DUC PHUONG NAM 98 2.8 79.98 2,772 F0 – XMHL TR     –     H1
7 11H30 12H00 QUYEN THẠO LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – F0 P.NM6 X3 – TA
8 10H30 11H30 HA A OCEAN BANQUET 8.33 199.88 36,415 HL1.1 – F0 H1 – H1
9 10H30 11H00 THANG A MAGIC TWILIGHT 5.0 229 43,837 HM2.4 – F0 H1 – TA
10 15H00 HA A FORTUNE SUN 10.9 224.89 38,938 F0 – HN1.6 NM8         TA – H1
11 15H30 THẠO QUYỀN DUC PHAT 69 3.0 91.94 2,995 F0 – HL1.5         TA – TR
12 22H30 LINH PEACE STAR 8.2 157.7 13,865 XMTL – QD NM6.CL6 H1
13 21H00 TRUONG PETROLIMEX 11 10.9 175.96 25,400 HM1.4 – B12 P.CLUC          TR – H1
14 17H30 THẮNG A THANH B AFRICAN EAGLE 4.5 178.43 17,944 F0 – SN TP2.HA35          TA – X3
15 19H00 21H30 TUAT THE ROYAL 45 3.5 90.72 2,551 F0 – HG TR    –      H1
16 19H00 19H30 TRUONG TINA S 7.5 180 23,448 HL1.3 – F0 TR
17 22H00 HANH VANDON OAK 7.7 100.7 4,560 HG3 – F0 H1     –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO WEALTH OCEAN FORTUNE FORTUNE SUN STAR MARILENA