Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH KHAC QUYEN: 0969476286 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2329 – 3.7M
1127 – 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
2359 – 3.5M
1200 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
2300 – 3.9M
1025 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 BINH PHC MARITIME 7.2 100.64 6,181 F0 – CL1 HG        TA    – X1
2 05H00 06H00 KHOAI BMC ENDORA 4.6 139.92 11,681 F0 – HL3.7 H1        –     H1
3 09H00 HA A PANAGIA FORCE 8.24 225.00 43,408 HL2 – CL6 CLUC.HL8.CL        H1 –      X1
4 05H00 06H00 TRUONG SUN PLUS 8.3 199.96 41,267 F0 – HM2.4 H1  – TA
5 09H00 TRUONG SUN PLUS 8.3 199.96 41,267 HM2.4 – CL4 HL8,CL6           H1  –  X1
6 07H30 TRUONG RIZHAO EXPRESS 7.5 203.50 46,647 F0 – HM2,3           TA-H1
7 04H00 BINH HAI DANG 168 6.3 91.94 2,999 HG7.1 – F0 H1  –    TA
8 06H30 HA A TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,452 CL6 – HM2.2 CLUC.HL8.CL6 X3   – H1
9 05H00 13H00 KIEN DUC NAM SON 66 6.1 111.54 3,752 F0 – HG H1 – TA – TR
10 09H00 DONG MP PACIFIC 4.0 107.24 4,358 CL1 – HL3.2 HG X1     –     H1
11 18H00 TRƯỜNG HOKUETSU USHAKA 9.98 210.00 49,186  CL5 – FO CLUC.HL8.CL6 X1 – TA – H1
12 20H00 22H00 TÙNG A BAO WEALTH 12.7 189.99 31,261  FN4 – FO  NM8 TR
13 17H30 18H00 HIỆU MP PACIFIC 4.0 107.24 4,358 HL3.2 – FO H1
14 17H30 18H00 TUẤT TRUONG MINH OCEAN 7.9 136.40 8,196 HL1.4 – FO H1
15 17H00 ĐÔNG THẾ PHUONG NAM 98 5.7 79.98 2,772 XMHL – HG TR
16 17H30 22H00 THẮNG A AFRICAN ROBIN 5.3 175.53 19,783 F0 – CTAU 2 TP2.H35 H1 – TA – X1
17 20H00 23H30 THANH B STAR MARILENA 10.5 291.97 93,186 HN1.8 – F0 NM8 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO WEALTH OCEAN FORTUNE FORTUNE SUN STAR MARILENA