Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.3M
07:23 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 3.7M
07:43 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:05 – 3.1M
08:31 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 THẮNG A PETROLIMEX 11 9.6 175.96 25,400 F0 – HM1.4         TA – H1
2 07H30 09H00 TÙNG A OCEAN BANQUET 8.3 199.88 36,415 F0 – HM2.2 H1 – TA
3 11H30 TÙNG A OCEAN BANQUET 8.3 199.88 36,415 HM2.2 – HL1.1         H1
4 13H00 15H00 HƯNG DATO LUCKY 11.8 189.99 32,929 HN1.7 – F0 TR – TR
5 03H00 LINH NAVI JENNY 9.4 131.90 11,481 F0 – HM1.5         TA – H1
6 14H30 TUẤT THẠO FU OCEAN 8.3 129.00 6,689 XMTL – F0 CL6.H8 H8 – H1
7 15H30 16H00 NAM QUYỀN PEACE STAR 6.2 157.70 13,865 HL1.5 – XMTL CL6.NM6 H1     –     H8
8 17H00 BÌNH HIẾU PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P.CL6 H8 – H1
9 17H00 TUẨT THẠO LONG PHU 09 5.5 107.78 4,409 F0 – B12 P         H1 – H8
10 15H30 16H30 HẠNH LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 F0 – HL H1 – H1
11 20H30 BÌNH KOOKYANG SINGAPORE 5.24 116.88 8,603 HL3.4 – F0         H1
12 17H00 18H00 CHÂU KHOÁI WARNOW BOATSWAIN 4.4 180.00 17,068 CTAU 1 – SN TP03.HAU35 X1
13 20H00 HIẾU A ATN GLORY 6.0 150.52 14,436 HL3.5 – F0            H1
14 15H30 20H00 THANH B MAGIC TWILIGHT 5.0 229.00 43,837 F0 – HM2.3 H1        TA          H1
15 20H00 HƯNG XI LONG 18 13.2 229.00 43,717 HN1.6 – F0 NM8             TR
16 20H00 KIÊN HIẾU B DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2999 XMHL – FO NM6    H8             H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO WEALTH OCEAN FPRTUNE XI LONG 18 DATO LUCKY STAR MARILENA