Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU HUU DUC: 0978918007 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1000 –  2.4M
2235 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
0900 –  2.3M
2334  –  1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
1100 –  2.4M
2155  –  1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 TRUONG BRILLIANT EAGLE 10.4 199.91 40,629 CL5 – F0 HL8.CL.NM6 X3 – TA
2 10H00 TRUONG HAI NAM 85 10.0 177.13 20,236 F0 – HM         TA  – TR
3 03H30 04H00 THANH B NARA I 7.5 229.00 41,115 HL2 – CL4 CLUC.NM6.CL6 TR       –     X3
4 16H30 18H00 THANG A TIGER LILY 6.5 229.00 43,036 F0 – HM H1  –  TA  – H1
5 03H30 05H00 KIEN TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG TR      –        H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE