Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM CUONG THAI : 0904135306 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
08:08 – 2.7M
22:22 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
09:09 – 2.9M
22:35 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 3.0M
21:55 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H30 CHÂU ANH SUN GOLD 3.8 185.74 26,060 F0 – SN SEATEAM1.H18.TP3  H1
2 07H00 08H30 HÀ A IVY UNICORN 12.5 186.48 31,572 HN1.5 – F0  TR
3 16H30 17H00 TRƯỜNG MBA ROSARIA 7.0 229.2 51,255 HP3 – F0 H2 – H2
4 14H00 14H30 BÌNH TIỄN PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.1 – B12 P.CL6  H1             TL
5 14H30 HẠNH LONG PHU 09 4.5  107.78  4,409 B12 – F0 P  TL              H1
6 00H30 HƯNG WIDE BRAVO 8.9 255 51,872 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL8HT  X1              TL
7 00H00 TUẤT ĐỨC LONG TAN 39 3.2 87.5 2,445 CL1 – HG HG  X1              H2
8 06H30 07H00 KHOÁI VINASHIP DIAMOND 9.85 153.5 14,397 HL3.1 – F0  TL     TL
9 23H3023-1 00H00 THẮNG A INDIGO GARLAND 7.2 199.98 35,825 HL1.3 – F0  TL
10 06H30 07H00 THUẬN KHOÁI ROLLDOCK STORM 5.2 151.5 15,382 HM2.6 – HG7.2  TL             H8
11 06H30 09H00 THANH B EVER GLORY 7.0 199.9 40,169 F0 – HM1.3  TL
12 14H00 THẠO ĐỨC THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 HG – F0  H1
13 18H00 TRƯỜNG D10S 6.75 199.95 36,087 F0 – HM2.1           H2
14 16H30 20H00 ĐÔNG NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HM1.1 H2               TA
15 16H00 HÀ A LINH SOUTHERN TREASURE 9.95 210 49,702 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6  X2              H2
16 16H00 HA C LONG TAN 39 2.8 87.5 2,445 HG – F0 H2               H1
17 22H00 23H00 QUYEN DOLPHIN 15 3.0 92.25 2,963 F0 – HL1.5 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE