Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR KHIÊN – X5 – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.0M
14:24 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 –  3.4M
14:16 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3024-1 01H00 CUONG C LEO OCEAN 12.9 199.98 34,800 HN1.6 – F0  X2  H1 TA  TR
2 01H30 03H00 HUNG BUNUN CHAMPION 12.0 182.99 27,440 F0 – HL3.1  TR  TA.TL
3 03H30 05H00 THUAN BAO SHENG 6.0 169.03 16,715 F0 – HP4  TL –   TA-   TL
4 03H30 05H00 LINH WINCA 6.0 165.5 16,446 F0 – HP3  TL – TA – TL
5 13H30 TUNG A BUNUN CHAMPION 12.0 182.99 27,440 HL – F0           H2
6 17H00 18H00 SON KHOAI VTC SUN 5.6 154.35 14,743 F0 – HL3.6  H2    H2
7 19H00 THANG B PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 B12 – F0 P.CLUC  T2               H2
8 19H00 KHOAI SON PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC            H2    T2
9 01H30 03H00 DONG FS BITUMEN NO.2 7.6 109.9 7,634 F0 – CL1 HG.H8  TR     TA     H8
10 05H00 HUNG WESTERN AIDA 6.6 186.96 22,668 HP3 – HM1.4             TL     TL
11 11H00 12H00 TUNG A TWINLUCK SW 5.5 175.53 19817 FO – HL1.2  H2
12 22H00 CUU HIỆU PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8542 HL – FO            H2    H2
13 20H00 HIỆU CUU ROYAL 88 6.5 90.98 2999 HG7.2 – FO  T2     TA.H2
14 21H30 22H00 THANH B THANH A CHIARA D’AMATO 12.8 229 51,255 HM2.6 – F0  H2