Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0918943893 2ND WATCH: LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 MR MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0213 – 2.7M
1408  –  1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
0215 –  3.0M
1410  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3023-01 01H00 CHAU GERTRUDE OLDENDORFF 13.1 229.32 44,218 FO – HL3.3  TL    TL
2 00H00 PHAI THANG B MARITIME LIRA 4.0 183.32 29,965 CTAU1 – SN TP01.TP02.TP03.HA18                      X3
3 03H00 05H00 TRUONG PEAK PEGASUS 13.5 229.32 43,005 FO – HL2  TR    TA
4 03H00 06H00 THANH A JUDY 6.4 171.50 19,707 FO – HP2  TR
5 09H00 HANH MIGHTY CHAMP 4.8 100.59 6,395 CL5 – FO HG  X2    TA      H2
6 05H00 CHAU STAR AMETHYST 9.9 228.99 42,980 HL2 – HL3.5           TL       TL
7 14H00 15H00 MUOI TAY SON 4 6.2 136.40 8,216 FO – HL1.3  H2
8 01H00 02H00 THANG A KIEN GOLDEN BRIGHT 3.2 189.99 19,887 KNEO – CTAU1 TP01.TP02.TP03.HA18  X3
9 08H30 10H00 THANH B UNI RICH 7.4 199.990 40,360 FO – CL4 HL8.CL6  H2     TA     X2
10 09H00 TRUONG MEDAN EXPRESS 8.30 215.40 54,725 FO – CL5 HL8.NM6.CL6            TA     X2
11 03H00 06H00 THAO DUC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 FO – CL2  TR               X2
12 17H00 18H00 HA A NAM MARYAM 6.0 235 52,868 HP4 – F0  H2     TA
13 22H30 HA A SUNISA NAREE 8.9 199.90 36,416 FO – HL3.7            TA     H2
14 08H00 BINH TOYO HARU 4.5 95.98 4,573 CL6 – FO HG  X2     TA     H2
15 08H30 12H00 QUYEN SHENG WEI 18 7.8 140.30 8,581 FO – CL3 HG.GD68  H2     TA     X2
16 20H00 NAM XIN HAI 6 9.9 172 15,982 HL3.6 – F0           H2      H2
17 21H00 23H00 PHAI HIẾU TAN BINH 259 4.5 175.53 19,789 F0 – NOSCO(CT) TP03.HP01  TL –   TA –  X2
18 22H30 HA C KIEN TIEN THANH 68 3.4 74.36 1861 CL2 – F0  X2              TL