Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0918943893 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG- 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN BA DONG: 0389127932 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0206 – 2.5M
1424  –  1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
0210 –  2.7M
1449  –  1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THAO KIEN TRONG TRUNG 89 4.0 89.9 1,830 PVOIL – FO GD68  T2                TR
2 20H00 21H30 THANH B ANH CHIARA D’AMATO 14.5 229.2 51,255 FO – HM2.6  TR
3 08H00 TUAT PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6  T2                TR
4 09H00 10H00 HIẾU CUU PETROLIMEX 20 9.6 146.6 11,662 FO – B12 CLUC.P  H2      TA      T2
5 16H30 18H00 THANG A HAI NAM 86 9.0 180.00 21,385 FO – HL3.4 TL
6 08H00 HIỆU DUC WIN STAR 4.0 77.80 1,837 CLUC – CL2  T2                X3
7 12H30 HA C KIEN DAI TAY DUONG 36 4.6 91.94 2,989 HG – CL1 HG T2       –         X3
8 21H00 22H00 PHAI THANG B GOLDEN BRIGHT 3.2 189.99 19,887 SN – K.NEO HP01.TP02.TP03.HA19 X3
9 18H00 QUYEN DUC WIN STAR 4.0 77.80 1,837 CL2 – FO X3                   TL