Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0918943893 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG- 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 DAO VAN KHIEN – X5: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0404 – 2.2M
1516  –  1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
0404 –  2.2M
1516  –  1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H00 TUNG A MEDI KAZAHAYA 6.5 228.99 43043 HL3.3 – FO  TL
2 03H30 06H00 THAO KIEN YU LONG 2.8 45.00 400 FO – CLUC  TL             T2
3 03H30 04H30 THANH B THUAN SAPPHIRE ISLAND 6.0 179.99 21213 FO – CL7 HL8.CL6  TL             X5
4 13H00 DONG ZHONG JIE 5.0 100.48 6049 CL7 – FO HG  X5             H2
5 19H00 CUU HOSEI 18 5.3 110.67 7442 CL5 – FO HG.CL6  X5             H2
6 06H00 BINH DUC HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CL1 – FO  X2             H2
7 12H00 13H00 HIỆU KIEN TRONG TRUNG 89 4.0 89.90 1,830 FO – PVOIL G68  H2            T2
8 16H00 17H30 DANG YUAN SHUN 8.3 169.26 16,963 HN2.7 – F0 X5     H1TA    H2
9 16H30 17H00 HA A PETROLIMEX 09 8.0 175.90 25,400 HL1.3 – F0 H2
10 20H30 22H00 THANH B KHOAI HOKUETSU USAKA 7.94 210.00 49186 F0 – CL6 HL8.NM6.CL TR        –      X5