Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU VAN TUAT: 0962002298 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0800 – 2.3M
1754  – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
0900 –  2.4M
1805  –  1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 THẠO KIÊN QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 GD68  T2                   H6
2 11H00 12H00 HA C TOYO HARU 6.9 95.98 4,573 F0 – CL1 HG H2       –           X2
3 11H00 14H00 HIỆU DUC DAI TAY DUONG 36 4.6 91.94 2,989 F0 – HG H2       –           T2
4 21H00 HUNG SON ARTEMIS 6.5 225.00 40.608 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2       –           TR
5 11H00 HANH KIEN HONG YUN NO.66 2.8 45.80 357 CLUC – CL1 T2       –            X2
6 21H00 KHOAI PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 P.CLUC T2        –           TR
7 20H00 21H00 KHUNG HIỆU PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – B12 P.CL6 TR      –           T2
8 15H30 17H00 HA A THANG B SARNIC CHAMPION 7.97 229.00 51208 HN1.6 – FO NM8 X2  – H1TA – H2
9 15H30 17H00 THANG A LEO OCEAN 9.8 199.98 34800 HN2.8 – HN1.6 X2      H1       X2
10 21H00 MUOI TOYO HARU 6.9 95.98 4573 CL1 – CL6 HG X2