Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0900 – 2.6M
1951  – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0910 –  2.7M
1851  –  1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 CUU KIEN MIGHTY CHAMP 9.3 100.59 6,395 F0 – CL5 HG.H8 TL        –     H8
2 02H00 04H00 LINH THUAN VINALINES UNITY 4.3  153.2  14,851 F0 – NOSCO(SN) TH01.TP03 H2  – H6   –  X2
3 04H30 06H00 THAO DUC QUANG ANH GM 5.6 91.94 2,971 F0 – PVOIL GD68 TL        –       T2
4 10H00 12H00 PHAI ANH SILK ROAD 03 6.5 190 33,045 F0 – HN1,1 TA     .H1,      X3
5 CANCEL 06H00 TRUONG LEO OCEAN 10.5 199.98 34,800 HN2.8 – HN
6 22H30(19-1) 00H00 HA A THANH A OREO 10.5 189.9 30,816 HN2.3 – F0 X2 – H1.H6- H2
7 13H00 14H00 NAM KIEN HOSEI 18 9.4 110.67 7,442 F0 – CL5 HG.CL TR      –        X3
8 06H00 07H00 CUONG C STAR AMETHYST 13.4 228.99 42,980 HM2.5 – HL2 H2
9 CANCEL 17H00 DANG YUAN SHUN 8.3 169.26 16.936 HN2.7 – F0
10 15H00 CHAU THANH A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12- HL1.3 P.CLUC T2     –        TL
11 15H00 SON PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC         TR – T2
12 13H00 14H00 SON VINASHIP SEA 9,9 169,03 18.108 HL3.1  –   F0 TR – TR
13 14H00 THANG B HIỆU XIN HAI 6 5,6 172 15,982 CL3  –  HL3.6 CL6,HL8 X2     –        TL
14 17H00 HIỆU ROYAL 88 3,2 90,98 2,999 F0   –  HG        TL.TR –  T2
15 18H00 QUYEN DUC THANH PHAT 03 3.8 74.36 1,597 CL2 – F0 X3     –       TR