Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH KHAC QUYEN: 0969476286 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0823 – 2.9M
2041  – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
0900 –  3.1M
1911  –  1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H30 MUOI NAM TAY SON 3 4.0 136.4 8,216 F0 – NOSCO(SN) HP01.TP03 TR   –  H6   –  X5
2 02H00 05H00 ANH XIN HAI 6 5.6 172 15,982 F0 – CL3 CL6.HL8 TR    – H6   –  X2
3 05H30 06H00 THANH B CS SATIRA 10.55 179.9 24,793 HL1.1 – F0 H2      TR      H2
4 14H00 TRUONG KHOAI AEOLIAN HERITAGE 7.0 228.97 43,767 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X5              H2
5 05H00 06H00 PHAI HIẾU PACIFIC 07 3.3 189.99 29,862 SN – CT1 CM HP01.TP03.TP02.HA18 X2
6 12H00 CHAU CEMTEX DILIGENCE 7.0 228.99 44,062 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X5                H2
7 11H30 14H00 HUNG STAR AMETHYST 13.4 228.99 42,980 F0 – HM2,5 H2 –        H2
8 17H30 18H00 THANG A HTK  FORTUNE 9.8 177 19,885 HL3.6 – F0 H2  –        TR
9 09H00 10h00 THAO KIEN THANH PHAT 03 5,3 74,36 1,597 F0   – CL2 H1            X5
10 CANCEL 23H00 DANG YUAN SHUN 8,3 169,26 16.936 HN2.7  –  F0
11 CANCEL 23H30 CUONG C THUAN SILK ROAD 03 6,5 190 33.054 F0  –  HN
12 11H30 13H30 TUNG A SHUN WANG 6,0 188,3 26.092 F0  –  FN5 NM8 H2 – H6 .H1.X5
13 15H00 16H00 HIỆU DUC HONG YUN NO 66 2.0 45,8 357 F0  –  CLUC H2 –   T2
14 17H30 KHUNG KIEN CLARITY 1 3.79 104 3.792 HG  –   F0 T2  –    TR
15 21H00 22H00 THANH B NEW VENTURE 9.1 190 32,505 HP2 – F0  H2
16 17H30 19H00 BINH ALAMBRA 5.4 102.2 3,239 F0 – HG H2  – TR  –  T2