Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:27 – 3.9M
20:13 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
08:03 – 4.2M
19:53 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 TÙNG A THẮNG B HOANG SON SKY 12.0 224.9 39,973 HN1.6 – F0 NM8  X5  T2  H6  H1
2 06H00 KIÊN ĐỨC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6  TL                H1
3 05H30 07H00 THẮNG A ETERNEL LUCK 6.6 185.74 26,071 F0 – HM2.4  H1      H6     H1
4 05H30 07H00 TRƯỜNG TARAKAN EXPRESS 8.0 215.5 54,588 F0 – HM2.2  H1      H6     H1
5 05H30 07H00 TUẤT LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 HM1.2 – B12 P.NM6  H1                TL
6 07H00 LINH PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 CLUC.P  TL                 H1
7 06H30 CHÂU SƠN HOKUETSU ACE II 9.8 210.00 43,591 CL5 – F0 HL8.CL6.NM6  X2      H6      H1
8 01H00 HANH TÙNG D VW FORTUNE 5.1 101.50 6,566 HM2.1 – CL6 HG             H6      X5
9 11H00 12H00 BÌNH ĐỨC BITUMEN SHOURI 5.5 96.50 3,609 HM1.6 – CL1 HG.NM6  TL                 X2
10 11H00 12H00 KHỨNG HOANG TUAN 89 3.5 92.50 2,999 F0 – XMHL H8  TL                 H8
11 08H00 ANH THANH PHAT 03 3.2 74.36 1,597 CL2 – F0  X2                 H1
12 11H00 DANG PHC MARITIME 6.2 100.64 6.181 CL1   –   HG HG X2    –       TA
13 11H00 13H00 THANG B THERESA LIBRA 8,5 144,71 11.254 HM1.1  –  CL2 NM.CL TL  –           X2
14 14H30 15H00 HA C YOSHIN 8,1 135.00 7521 HL3,7   –  F0 TL
15 18H00 19H30 TRƯỜNG SƠN TARAKAN EXPRESS 8.0 215,4 54.588 HM2.2   –  CL4 HL.NM.CL6 TL    –    X2
16 18H00 19H00 HÀ A HIẾU ALKYONI SB 6,66 190.00 31,538 HL1,1  –  F0 TL
17 15H00 18H00 THUÂN TRUONG AN 126 3.0 95.18 2702 HN1.1 – HN1.7 H8 H8
18 15H00 18H30 HÀ B VIET TRUNG 135 3.0 95.12 2917 HN1.2 – HN1.7 H8 H8
19 20H00 HÀ A HIẾU ETERNEL LUCK 6.6 185.74 26,071 HM2.4 – HL3.7               TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG AN 126 VIET TRUNG 135 HERORIC STRIKER GUOYUN 82 WOLVERINE