Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU: 0947376859 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:10 – 3.7M
20:52 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 4.0M
20:30 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00 THANHB STAR ZULU 13.9 255.26 63993 F0 – HM2.6 TL
2 03H00 05H00 THẠO DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 F0 – HM1.1 TL
3 03H00 05H00 TÙNGA ORIENTAL BREEZE 7.67 189.94 36,461 F0 – HM2.2 TL
4 03H00 05H30 KIÊN HAI NAM STAR 6.0 90.43 2,671 F0 – HM1.5 TL
5 08H00 09H00 QUYỀN TÙNGD NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 HM1.4 – B12 P H1     –       TL
6 09H00 BÌNH THANHA LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 TL  –  H1
7 03H00 05H00 TUẤT TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HM1.2 TL
8 03H00 05H00 THẮNGA SON TOP FAIR 9.0 189.90 30,974 HL1.2 – HL1.1 TL
9 06H00 NAM PHC MARITIME 6.2 100.64 6,181 HG – F0 H1       –      TL
10 03H00 04H00 HIẾU LONG TAN 239 6.0 169 16,764 F0 – HM2.1 TL
11 11H00 THANHA BÌNH VINASHIP DIAMOND 9.1 153.5 14,397 HL3.4 – F0           H1
12 18H00 19H00 HIỆU DUC DONG BAC SUN 3.5 110.06 3640 HM – XMTL NM6.CL6 TL   –   H1
13 11H00 16H00 SON DUC VIET TRUNG 135 7,0 95,12 2917 HN1,7 – HN1.2 H8 H8
14 11H00 13H00 SON DUC TRUONG AN 126 6.1 95,18 2702 HN1,7 –  HN1.1 H8 H8
15 18H00 20H00 TRUONG SƠN ORIENTAL BREEZE 7,67 189,94 36461 HM2,2 – CL5.MF HL.NM.CL TL  –   X5
16 13H30 14H00 HA A NAM HUALI 11,2 185,74 26041 HL3.1  –     F0 H1
17 15H30 17H00 CHAU INLACO EXPRESS 5.5 180 24031 F0    –   HM1.4 H1 –  H6 – H1
18 15H30 18H00 HA C ROYAL 18 4.0 90.89 2,999 F0 –     HM1.5 H1 –  H6    -H1
19 21H00 ANH HÀ B BITUMEN SHOURI 4.2 96.50 3,609 CL1 – FO HG.NM6 X5        H6
20 18H00 19H00 LINH TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861  HM1.2 – HG TL          H1
21 18H00 21H00 THUẬN LONG TAN 239 6.0 169 16,764 HM2.1 – HL TL
22 22H30 HÀ B ANH HAI NAM STAR 6.0 90.43 2,671 HM1.5 – CL1 HG             H6     X5

HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG AN 126 VIET TRUNG 135 HERORIC STRIKER GUOYUN 82 WOLVERINE