Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
22:11 – 2.8M
10:06 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.0M
09:08 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
23:27 – 3.4M
09:19 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 22H00 A ELLA 11.4 225 37,818 HN1.6 – F0 NM8 X2     –     TL  –  X1
2 20H00 22H00 THẮNGA INCREDIBLE BLUE 8.3 189.99 33,036 HN2.2- HN1.6 X2     –     TL  –  X1
3 06H00 THANHB PETROLIMEX 18 10.7 175.9 25,400 F0 – HM2.3         H2
4 09H00 HẠNH FS BITUMEN NO.1 5.1 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8     –     H2
5 06H00 KIÊN ĐỨC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL2 H1     –     X1
6 04H30 07H00 CỬU PHC MARITIME 5.0 100.64 6,181 HM1.3 – HG2 H2     –    H1
7 04H30 05H00 THANHB AMIS MIRACLE 8.5 199.98 35,316 HL3.1 – HP4 H2 – H2
8 16H00 18H00 TÙNGA JOSCO NANJING 11.5 187.5 27,162 HN1.3 – F0 TL     –     X2
9 16H00 20H00 KHỨNG QUANG TRUNG 68 3.0 102.8 3,610 HN1.2 – HN1.7CM NM8 TL –  X1
10 13H30 14H30 CHÂU ENERGY PRIMAVERA 10.34 225.99 43,093 F0 – HM2.2 H1 – H6 – H2
11 20H00 21H00 HIỆU FRIO AEGEAN 4.0 130.02 6,973 SN – CTAU1 HA18.HA19.TP03 X1
12 15H00 QUYỀN THANH PHAT 03 3.4 74.36 1,597 HG – F0 H2
13 15H00 THẠO GIA LINH 68 3.0 79.80 2,109 HG – F0 H2
14 23H00 ĐÔNG TIỄN PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 TR     –     H2
15 22H00 23H00 HƯNG SƠN PETROLIMEX 18 10.7 175.9 25,400 HM2.3 – B12 P.Cluc H2     –     TR
16 16H00 18H00 THANHB NASCO GEM 10.0 189.8 30,962 HN2.13 – HN1.3 TL     –     X2
17 21H00 SƠN DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 TR     –     H2
18 21H30 THANHA ĐỨC MINH TRUONG 18 2.1 91.94 2,999 HG – XMHL NM6 TR
19 22H00 THẮNGB TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0 TR – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QUANG TRUNG 68 NASCO GEM XIN RUN INCREDIBLE BLUE RIK OLDENDORFF BON VOYAGE