Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :PHẠM VĂN TIỄN  : 0973805686
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN: 0974057082 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 2.4M
09:00 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
21:14 – 2.6M
06:23 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
22:08 – 3.0M
06:45 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 THẮNGA VANGUARDIA 7.4 209.96 49,903 F0 – HM2.1 TL     –     TR
2 05H30 07H00 CỬU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.4 H1
3 16H00 MƯỜI PHC MARITIME 5.0 100.64 6,181 F0 – HM1.3        TR – TL
4 05H30 06H00 KIÊN THẾ TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG H1     –     H2
5 08H00 THẠO GIA LINH 68 3.0 79.8 2,109 CL6 – HG X3     –     H1
6 18H00 NAM GAIA 7.75 139.91 13,059 CL2 – F0 NM6.CL8 X3     –    TR
7 08H00 HIỆU TIỄN DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 HG – XMHL NM6 H2     –     H1
8 09H00 10H00 THANHB LINH MINERAL DRAGON 7.5 292.29 91,373 HN1.7 – F0 HL TKV H2 – H6 – H8
9 12H00 CHÂU RIK OLDENDORFF 11.5 260.00 65,976 HM2.6 – F0        TL
10 13H00 CHÂU RIK OLDENDORFF 11.5 260.00 65,976 F0 – HN1.7 HL TKV        H2 – X2
11 07H30 HUNG KHOAI GLOBAL DIAMOND 9.5 153.78 20,395 CL3 – F0 NM6.CL8 X3     –     TL
12 08H30 10H30 CHÂU SAGA MONAL 11.5 199.90 36,463 HM2.4 – F0 H6 – TL
13 08H00 10H00 TUẤT LENA + SEATEAM 1 4.0 87.38+37.4 3,779+393 HM2.6 – F0 H8 SEA 01 H8
14 10H30 HƯNG KHOÁI AFRICAN INSPIRATION 10.64 199.98 34,795 HP3 – F0          TL – H8
15 14H00 LINH MINH TRƯƠNG 18 2.1 91.94 2,999 F0 – HG          TL – H1
16 16H00 17H30 QUYỀN TIỄN PROSPER 3.8 119.16 6,543 SN – F0 HA18.HA19 H1
17 20H00 21H00 TÙNGA ANGLO MARIMAR 11.6 239.99 52,259 HM2.3 – HP3 H1
18 20H00 20H30 PHÁI KHOÁI VANGUARDIA 7.42 209.96 49,903 HM2.1 – CL6 CLUC.HL8.CL6 H1     –      X3
19 12H00 TUẤT LENA + SEATEAM 1 4.0 87.38+37.4 3,779+393 F0 – HN1.7CM HL TKV.ST01          H2
20 16H00 17H00 ANH PIONEEER HARMONY 8.0 157.03 16,008 HP1 – F0 H1 – TR – TL
21 13H30 15H00 MƯỜI LS VENUS 5.6 127.20 8,455 F0 – HL3.2 TR – TR
22 20H00 22H00 ĐÔNG PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM1.4 – B12 P.CL6 H1    –      TL
23 20H00 23H00 THUẬN ATN GLORY 9.9 150.52 14,436 HP4 – F0 H1     –     TA
24 18H30 TUẤT QUANG TRUNG 68 3.0 102.8 3,610 F0 – HN1.2         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QUANG TRUNG 68 JOSCO NANJING XIN RUN ELLA RIK OLDENDORFF BON VOYAGE