Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE

11:14 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.4M
10:51 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE

11:09 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 THẮNGB VINASHIP SEA 6.5 169.03 18,108 F0 – HM1.3         H2
2 05H00 06H00 CHÂU ENERGY PRIMAVERA 10.3 224.99 43,093 HM2.2 – HL2 H1 – H1
3 08H30 10H00 THẮNGA LBC ENERGY 10.6 210.00 42,744 F0 – HM2.3 H2 – H6 – H2
4 07H30 CHÂU CHANG HANG HAO HAI 7.5 199.94 33,736 HL1.3 – F0         H1
5 11H00 NAM QUYỀN ARAW 9.2 129.95 13,034 CL5  – F0 HG.NM6 X2    H1
6 18H00 20H00 TÙNGA XIN RUN 9.8 224.97 38,995 HN1.5 – F0 HL TKV X2     –      TL
7 04H30 08H00 KIÊN QUANG TRUNG 68 6.5 102.80 3,610 HN1.7CM– HN1.2
NM8 X1 – TL – X2
8 21H00 22H00 KHỨNG VINASHIP SEA 6.5 169.03 18,108 HM1.3 – HL H2
9 14H00 QUYỀN NAM LUCKY STAR 06 5.5 120.00 8247 HL1.4 – F0         H1 – H1
10 16H30 KIÊN QUANG TRUNG 68 6.5 102.80 3,610 HN1.2 – F0         TL – X2
11 21H00 23H00 HƯNG POLA AUGUSTA 7.5 177.13 20,236 F0 – HM1.4 H2 – H6–H2
12 18H00 20H00 THẮNGA JASMINE 201 10.5 225 38,526 HN2.11 – HN1.5 X2     –     TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QUANG TRUNG 68 NASCO GEM XIN RUN INCREDIBLE BLUE RIK OLDENDORFF BON VOYAGE