Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG B : 0358504214 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
00:03 – 3.1M
12:29 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE

11:56 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.8M
12:21 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 SON BMC CATHERINE 9.65 153.5 14527 HG7.3-F0 H1  -H6–H1
2 05H00 HAA XINHUI EXPRESS 8.0 215 54,732 CL7 – F0 CL6.NM6.HL8 X2 – TR
3 03H00 03H30 THANHB DARYA JAYA 11.5 199.9 36,272 HL3.1 – F0 TR     –     H1
4 08H30 HAA OCEAN CROWN 10.3 189.99 30,057 F0 – HM2.1         TR
5 17H30 THẠO DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640 HG – XMTL CL6.NM6 H2
6 11H30 12H00 CHAU POLA AUGUSTA 7.5 177.13 20236 HM 1.4- HL 3.1TL H2
7 16H00 17H00 BÌNH TIỄN NHA BE 06 6.6 107.48 4158 F0 – B12 P H1
8 16H00 TÙNG A PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25400 B12 – F0 CLUC – P H2            H1
9 18H00 KIÊN MINH TRUONG 18 6.6 91.94 2999 XMHL – F0 NM6 H2            TR
10 19H30 20H30 HƯNG OCEAN CROWN 10.27 189.99 30,057 HM2.1 – HL3.1 TR – TR
11 21H30 HƯNG BEKS FENIS 10.15 189.02 30,965 F0 – HM2.2        TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NASCO GEM JASMINE 201 INCREDIBLE BLUE RIK OLDENDORFF BON VOYAGE