Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 02 Năm 2022

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
01:11 – 3.4M
13:48 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
01:06 – 3.7M
13:00 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 4.0M
13:26 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 MƯỜI FU OCEAN 5.5 128.5 6,689 F0 – HM1.3 H2
2 01H30 03H30 THANHB BON VOYAGE 11.5 225 37,550 HN1.8 – F0 HL TKV TR
3 05H30 06H00 A ENERGY PRIMAVERA 8.5 228.99 43,093 HL2 – CL7 CL6.HL8.Cluc H1     –     X1
4 11H30 12H30 TUẤT NHA BE 09 6.2 105.97 4,250 F0 – HM1.1 H2
5 12H30 HẠNH NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P H1     –     H2
6 23H30 CHÂU HONG CHANG 6.5 224.95 38,567 F0 – SD         TR – X2
7 15H30 16H00 TÙNGA POLA AUGUSTA 6.0 177.13 20,236 HL3.1 – F0 H1
8 18H30 20H00 CHÂU JASMINE 201 11.6 225 38,526 HN1.5 – F0 NM8 TR – TR
9 18H30 20H00 THẮNGA JIE LI 6.4 225 39,958 HN2.11 – HN1.5 TR     –     X2
10 20H00 BÌNH TIỄN BMC COSMOS 8.0 111.7 5,691 HG7.2 – F0 H1     –     H2
11 22H00 23H00 HƯNG BEKS FENIX 10.15 189.02 30,965 HM2.2 – B12 P.Cluc H2     –     H2
12 23H00 THẠO DONG BAC 99 7.1 110.06 3,640 XMTL – HG CL6.NM6 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NASCO GEM JASMINE 201 INCREDIBLE BLUE RIK OLDENDORFF BON VOYAGE