Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG:0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG:0968824688 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
02:11 – 3.6M
15:05 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
02:08 – 3.9M
14:15 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 4.1M
14:33 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 ANH MOUNT GOUGH 5.1 169.99 18,870 SN – C.TAU1HL TP02.TP03.HA35 X1
2 00H30 01H00 THANHA BMC ENDORA 8.8 139.92 11,681 HL1.2 – F0 H1
3 03H00 THANHA BMC PANDORA 5.2 132.48 11,703 F0 – HM1.4 H1
4 09H00 10H00 THẮNGA OCEAN PEGASUS 9.3 199.99 40,399 F0 – HM2.1 H1    –      H1
5 12H00 12H30 HIỆU THẠO FU OCEAN 5.5 128.5 6,689 HM1.3 – XMTL CL6.H8 TR           H1
6 00H30 02H00 THANHB LBC ENERGY 10.6 210 42,744 HM – CL4 CL6.NM6.HL8 H1      –     X1
7 02H30 04H00 A INCREDIBLE BLUE 12.8 189.99 33,036 HN1.6 – F0 X2      –     TR
8 12H00 13H00 ĐÔNG PTS HAI PHONG 03 6.2 97.16 4,120 F0 – HM TR
9 14H00 HƯNG THOR INDEPENDENCE 6.0 189.99 30,303 F0 – HM2.2          TR – TR
10 03H30 04H00 TÙNGA ANGLO MARIMAR 6.0 239.99 52,259 HP3 – F0 H2
11 12H00 13H00 QUYỀN PULAU AOI 5.8 127.67 9,967 F0 – HM1.5 TR
12 11H00 12H00 THANH B CD HUELVA 8.8 199.99 36,463 HN2.2 – HN1.6 H2
13 12H00 12H30 HƯNG OCEAN HARVEST 1 6.8 190 32,578 HP3 – F0 TR – TR
14 18H30 19H30 THUẬN LONG TAN 239 6.5 169.02 16,764 F0 – HM 2.3 H1 – H1
15 22H00 THUẬN THAI BINH 01 8.3 136.4 8,216 F0 – HM 1.3        H1
16 20H30 THUẬN BMC PANDORA 5.2 132.48 11,703 HM1.4 – HL         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NASCO GEM JASMINE 201 CD HUELVA RIK OLDENDORFF BON VOYAGE