Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH  THĂNG: 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH VĂN KHOÁI 0973037379 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
05:25 – 3.0M
16:42 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
06:04 – 3.3M
16:47- 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 BÌNH TÙNG D PETROLIMEX 14 8.00 128.60 8542 HM1.6 – B12 P – CL6 H2
2 23H00/22 00H00 THẠO LENA 4.00 91.00 3779 SN – CTAU1HL KIEV.HAU18+19 X2
3 03H00 04H00 NAM PRIDE PACIFIC 4.00 147.00 12,547 SN – CTAU1HL TP02.HAU18+19 X2
4 05H00 05H30 KIÊN HAI PHUONG OCEAN 4.80 91.00 2551 HM1.5 – CL7 HG H1     –      X3
5 05H00 TRƯỜNG MEDAN EXPRESS 10.90 215.40 54725 CL4 – F0 HL8 – NM6 – CL6 X3      –     H2
5 05H00 06H00 THANH B JAL KAMADHENU 7.60 228.95 45246 HM1.3 – CL4 HL8 – NM6 – CL6HT H1      –     X3
7 07H30 ĐÔNG CỬU EMERALD AZZURRA 4.1 110.00 5083 DTHL – F0 HC36.HC34.HC44 X3      –      H2
8 05H00 06H00 THUẬN TRANCO GLORY 4.5 111.80 5308 HL1.2 – F0 H1
9 13H00 THANH A THAI BINH 38 6.6 92.5 2999 HG7.1 – F0 H1
10 12H30 LINH TIEN OCEAN 29 7.0 106.4 4,532 HG7.2 – F0 H1
11 13H00 KIEN ROYAL 16 7.0 90.98 2,999 HG7.1 – F0 H1
12 19H30 THAO THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL2 H2            X5
13 20H00 22H00 TÙNG  A QI XIAN LING 10.48 179.8 22,494 HN1.3 – F0 X3  –  T2  –  X3
14 21H00 22H00 NAM VINASHIP STAR 6.1 158.5 15,438 HM1.2 – HL3.5 TL
15 20H30 PHÁI AQUAVITA ETERNITY 7.20 229.00 44,278 CL3 – F0 HL8 – NM6 – CL6 X5                  H1
16 15H00 16H00 TUẤT NHA BE 06 6.60 107.48 4158 F0 – HM1.3 H2
17 20H30 21H00 CỬU DONG BAC SUN 3.5 110.06 3640 HM1.6 – HG H1             TL
18 21H00 22H00 HƯNG AFRICAN GOSHAWK 5.6 174.54 21521 HM2.2 – HP2 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY JIN HAN HUA 1 RUI NING 7 QI XIAN LING CHONG HE