Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH  THĂNG: 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 2.8M
15:12 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:28 – 3.1M
15:23- 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 TRƯỜNG LINH STAR GAIA 10.68 199.99 36,463 HM2.2 – CL7 HL8.NM6.CL6 H6     –     X2
2 06H30 10H00 THẮNGA STAR LAURA 13.0 228.99 43,189 F0 – HM2.5 H1 – H6
3 12H00 THẮNGA EVER GLORY 7.0 199.99 40,169 F0 – HM2.4          H6 –  H2
4 07H00 TUẤT TÙNGD LONG PHU 11 7.40 113.98 5,448 B12 – F0 P – NM6 H2      –      H1
5 06H30 09H00 ĐÔNG PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.6 H1 –  H6 –  H1
6 18H30 19H00 HUNG CLIPPER SPEY 9.9 181.00 22,656 HL3.5 – F0 H2 –  H6
7 22H00 PHÁI THANHA ST. DIMITRIOS 6.9 228.99 43,158 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6 X2     –      H1
8 01H00 03H00 TÙNGA ANH CHINOOK 7.2 229.2 51,265 HN1.8 – F0 HL TKV X5 –  T2 –  X5
9 22H00 HUNG AFRICAN GOSHAWK 5.6 174.54 21,521 F0 – HM2.2        H6 –   H2
10 12H30 13H00 CUU TIEN NHA BE 10 5.0 108.0 4,760 HL1.5 – F0 H2    H2
11 15H00 CUU DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 F0 – HM1.6          H2    H2
12 13H30 15H00 LINH VIET THUAN 09 3.4 79.9 3,260 BGOT – F0 H1    H6    H1
13 20H00 21H00 HA A STAR LAURA 13.0 228.9 43,189 HM2.5 – HL3.3 H1             H2
14 17H30 MƯỜI TU CUONG 68 7.0 98.18 4598 CL1 – HG HG X2              H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY JIN HAN HUA 1 QI XIAN LING CHONG HE