Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 0907050268 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
06:08 – 3.2M
18:44 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 3.5M
18:00- 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 THUẬN PHUONG DONG 05 6.4 157.00 13,706 F0 – HM1.1 KD
H2
2 01H00 03H00 THANHB YANGTZE HARMONY 12.8 189.99 32,987 FN3 – F0 NM8 X3 – T2
3 06H00 THANHB AVIGATOR 6.5 189.99 31,167 F0 – SD KD
        T2 – X5
4 07H00 QUYỀN THANHA PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 B12 – F0 P.CL6 H2 – H1
5 08H00 THANHA PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 F0 – HM2.5 KD
        H1
6 13H00 HƯNG GREAT SPRING 12.0 199.90 34,590 HL3.1 – F0         H1
7 11H00 12H00 TRƯỜNG NAM EVER GLORY 7.0 199.90 40,169 HM2.4- CL6 HL8.CL6 H1     –     X5
8 15H00 16H00 TÙNGA RUI NING 9 7.2 190.00 32,460 F0 – SD KD
H2 – H6 – H2
9 07H00 KIÊN HOANG PHUONG STAR 6.0 90.98 2,490 HG7.1 – F0 H2     –     H1
10 09H00 10H00 TUẤT NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 F0 – HM1.3 KD
H2
11 18H00 20H00 ĐÔNG TIỄN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HM1.3 – B12 P H1    –      H2
12 11H00 HƯNG SHEARWATER 9.9 209.99 49,854 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X5 – H1
13 05H00 05H30 CỬU NEW ACE 5.4 100.74 5,002 HM1.4 – HL1.3 H1
14 13H00 THẠO THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 CL2 – HG X5     –     TL
15 09H00 10H00 LINH TRUONG THANH 88 5.7 91.94 3,570 HM1.6 – HL1.15 H2
16 18H00 19H30 NAM PHUONG DONG 05 6.4 143 14,431 HM1.1 – HL1.2 H1 – H1
17 22H30 23H00 THANHB ZHONG XING MEN 7.9 189.9 34,798 HP4 – F0 H2
18 18H00 19H00 KHOÁI T&T GOLD 5.8 167.2 15,884 F0 – HM1.5 KD H1 – H6 – H1
19 22H00 THUẬN BMC CALYPSO 9.66 154.35 14,951 HG7.3 – F0 H2
20 21H00 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM2.5 – B12 P.HL8         H1 – TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY JIN HAN HUA 1 RUI NING 7 CHONG HE