Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:06 – 2.7M
11:20 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
02:11 – 2.7M
21:33 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 CUU THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 CL5 – HG  X3              H2
2 18H00 19H00 HUNG ASL JUPITER 11.7 229 46,982 HM2.6 – F0  H1    TA     H1
3 07H00 HUNG PROSPERITY 102 11.6 185.70 26,094 F0 – HM2.5            H6     H1
4 11H30 13H00 TRUONG SEA ALICE 6.0 185.74 26,044 F0 – FN5 NM8  H1  H6  T2  X3
5 20H30 22H00 THANG A VOSCO SUNRISE 3.9 190.00 31,696 F0 – CTAU HP1.H18.H19  TL     TA     X3
6 03H00 04H00 BINH PHOSPHERUS NH 7.0 100.72 6,364 F0 – CL5 HG  H1     H6     X3
7 06H30 07H00 CUU TRANG AN 05 8.0 136.4 8,310 HL3.7 – F0  H2              H1
8 16H00 17H30 THANH B GLOBAL DIAMOND 5.2 153.78 20,395 F0 – CL2MF NM6.CL6 TA              X3
9 04H30 06H00 HA A EASTERN GLAMOUR 7.7 254.00 64,769 HN1.5 – F0 NM8  X5  T2  H6  H2
10 06H30 07H30 HA C THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL5  H2              X3
11 03H00 04H00 HUNG HOYANGER 12.37 213.40 37,150 HL3.1 – F0  H1     H6
12 06H30 07H00 PHAI ARABELLA 8.0 199.90 36,353 HL3.5 – HL3.1  H2              H1
13 19H00 THANH A PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 P.CLUC  H2          H1
14 14H00 15H00 MUOI TRUONG NGUYEN 136 3.5 91.80 2656 FO – XMHL H8  H2            H8
15 20H30 21H30 THANG B VIET THUAN 235-01 3.5 165.45 14639 CTAU – FO TP01 – TP03  X3 – TA – H1
16 18H00 19H00 SON WOOJIN ELVIS 8.4 124.00 7217 FO – B12 P – NM6  H1     TA      H1
17 14H00 15H00 DANG PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8542 FO – HL1.4  H2
18 22H00 23H00 CHAU PROSPERITY 102 11.6 185.70 26,094  HM2.5 – HL1.1  H2
19 19H00 BINH TLC 01 7.3 102.79 4089 HG7.2 – FO  H2 –  TA  – H1