Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.1M
11:11 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.2M
10:38 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00  HUNG  ASL JUPITER 14.18 229 46,982  F0 – HM2.6  TL
2 04H30 06H00  HAA  ARABELLA 7.0 199.99 36,353  F0 – HL3.5  H1     H6     H1
3 15H30 16H30  HIỆU  VTB 36 3.5 91.94 2,999  F0 – HG7.1  H1     H6     TL
4 13H00  DONG  LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448  B12 – F0  P.CL6  H1       –      H2
5 14H00  BINH  QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971  PVOIL – F0  G68  H1              H2
6 12H30 13H30  NAM  PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468  F0 – B12  P.CLUC  H2     H6     H2
7 12H30 13H30  TUNGA  MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324  F0 – CL3  HL8.CL8.NM6  H2     H6     X5
8 16H00  CUU  ATN APOLLO 7.2 105.73 4,348  HG7.3 – F0  H1     H6     H1
9 13H00  TRUONG  FORTUNE SUN 7.0 224.89 38,938  CL3 – F0  CLUC.NM6.CL6  X5               H2
10 07H00  DONG  KERRIS DALE 7.3 119.99 9,037  CL1 – F0  HG.G68  X5     H6     H2
11 14H30 16H30  PHAI  BEIJING 2008 6.0 228.99 43,158  HN1.4 – F0  X5   T2.H6  H1
12 17H00 17H30  CHAU  GREENWICH EAGLE 10.8 199.99 35,812  HP3 – F0  H2     H6     H2
13 19H30 21H00  HAC  TAY SON 4 5.5 136.4 8,216  F0 – CL1  HG.H8  TL       –       H8
14 13H00  TUAT  TRUONG NGUYEN 68 5.6 100.3 2,283  HG – F0  H1       –       H2
15 22H00  MUOI  EASTERN EMERALD 4.2 104.2 4,425  CL5 – F0  HG  X5               TL
16 17H00 18H30  HIẾU  VIET TRUNG 135 2.8 95.12 2,917  F0 – HL  H2     H6     H2