Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 MR.SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 3.4M
12:17 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
01:16 –  3.5M
12:10 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00  PHAI  ANDALUCIA 10.5 199.9 39,895  CL6 – F0  CL6.NM6.HL8  X5 – TA – H2
2 03H30 04H30  CHAU  HAB  ALBANY PIONEER 7.4 209.99 47,781  F0 – CL6  CL6.NM6.HL8  H2 – TA – X3
3 08H30 10H00 THANHB  DIVA 6.5 189.99 33,037  F0 – HN2.6  H1 – TA.T2 – X3
4 17H30  HAA  BONITA 6.5 189.99 32,315  CL7 – F0  CL6.GD68.HL8  X3           H1
5 11H30  THANGA  MUOI  ANSAC WYOMING 6.5 179.93 21,265  CL5 – F0  CL6.HL8  X3           H2
6 11H30 12H00  BINH  HIỆU  OCEAN 39 7.3 106.40 4,532  HG7.3 – F0  H2
7 01H30  DONG  DONG BAC 99 7.2 110.06 3,640  XMHL – F0  CL6.NM6  H8   TA   H2
8 01H30  HIỆU  KIEN  HOANG SA 68 2.6 106.18 3,621  HG – XMHL  H8  H2     –     H8
9 19H00  TRUONG  MEDAN EXPRESS 10.8 215.40 54,550  CL4 – F0  CL6.NM6.HL8  X3           H2
10 16H00 17H00  HANH THE  VIET ANH 01 3.5 92.06 3,430  F0 – HG  H1      –    H2
11 03H00  TUAT  HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357  CL1 – F0  X5   TA    H2
12 11H30 12H00  SON  KHUNG  OUPULAI 18 7.0 159.60 15,946  HL3.4 – HL3.5  H2            H1
13 22H30  ANH  KHUNG  TAN BINH 45 9.9 157.42 15,500  HG7.3 – F0  H1 – TA – TR
14 22H00 23H00  KHOAI  TAN BINH 135 3.4 169.26 16,953  SN – C.TAU  HP01.TP03.HA19  X3
15 23H00  HAC  HIỆU  MIGHTY CHAMP 5.2 100.59 6,395  CL1 – F0  HG  X2     –     TR