Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TANG VAN THE : 0398883444 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
00:00 – 3.5M
11:26 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
00:03 –  3.7M
11:24 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30  TUAT  MY AN 1 8.1 109.67 4,988  XMHL – HL1.2  CL6  H2     –     TL
2 01H00 01H30  HAC  DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640  HL1.5 – XMHL  NM6.CL6  TL     –     H2
3 01H00  THANHA  PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468  B12 – F0  P.Cluc  H2     –     TL
4 04H00 05H00  THANGB  MUOI  TAN BINH 246 6.5 170.7 17,951  F0 – HL1.1  H1
5 04H00 06H00  QUYEN  TRANG AN 05 4.0 136.4 8,310  F0 – HL1.3  H1
6 11H00 13H00  THANGA  HY GLORY 6.0 189.99 30,422  F0 – FN5  NMS8  H1 – TA.T2 – X5
7 07H30 09H00  THANHB  CD MANZANILLO 7.04 199.98 35,965  F0 – HL3.1  H2 – TA – H2
8 18H30 19H00  HIẾU  KHUNG  BAO SHENG 9.9 169.03 16,715  HL3.5 – F0  H2 – H2
9 11H00 12H00  KHUNG  MY AN 1 8.1 109.67 4,988  HL1.2 – F0  H1 – TA – H1
10 15H30 17H00  TUNGA  GUANG MAO 11.4 225.00 38,573  HN1.4 – F0  NMS8  X5 – T2.TA – H2
11 11H00 13H30  MUOI  HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357  F0 – CL1  H1 – TA  – X5
12 11H00 13H00  CUU  GUO SHUN 12 6.2 125.96 5,549  F0 – CL2  HG – GD68  H1 – TA –  X3
13 22H30 23H00  THUAN  POA VOSA WISDOM 10.2 169.37 17,025  HL3.1TL – F0  H1