Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
23:29 – 3.5M
10:38 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 –  3.7M
10:35 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H30 19H00  HAA  GUO TOU 109 11.2 199.94 33,738  FN3 – F0  NMS8  X2 – T2.TA – H2
2 17H00  HANH  PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542  HM1.4 – F0         H1
3 19H30 21H00  TRUONG  JUN BENEFIT 11.21 185.74 26,028  FN5 – F0  NMS8  X2 – T2.TA – TR
4 16H00 16H30  DONG  TRANSCO GLORY 3.8 111.80 5,308  HL1.4 – F0  H2
5 21H00 22H00  KHOAI  OUPULAI 18 5.8 159.60 15,946  F0 – HL  TR
6 22H3020/4 00H00  CHAU  PAC ALCAMAR 6.6 199.99 35,812  F0 – HM2.5  H1 – TA – H1
7 21H30  HUNG  BAHRI GRAIN 7.0 228.99 43,894  CL3 – F0  CLUC – NM6 – CL6  X2 – TA
8 05H30 06H30  HANH  OCEAN 39 5.0 106.4 4,532  F0 – HG7.2  H2 – TA – H1
9 23H00  HUNG  PAC ALCAMAR 6.6 199.99 35,812  HM2.5 – CL3  CL6.NM6.GD68         TA – X2
10 09H00  HAA  TD TOKYO 7.0 199.90 37,690  F0 – HL3.7          TA – H2
11 18H30 19H00  PHAI  TD TOKYO 7.0 199.90 37,690  HL3.7 – F0  H1
12 00H00  TRUONG  ANSAC WYOMING 8.3 179.93 21,265  F0 – CL5  CL6.HL8         TA – X2
13 18H00  DANG  ORIENTAL JETTY 8.11 137.03 11,289  CL1 – F0  HG.GD68  X5    –     H1
14 14H00  HANH  SAZANKA 5.2 110.00 5,392  HG7.2 – F0  H1
15 04H30 06H00  TUNGA  NAVIOS POLLUX 10.0 292.00 94,817  HN2.4 – F0  NMS8  X3 – T2.TA – H2
16 05H30 06H00   HAA  ELEEN EVA 6.0 189.93 32,714  HL3.1 – F0  H2 – TA
17 20H00  DONG  NINHCO 88 8.2 98.5 4,068  XMTL – F0  NM6  H2