Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR SẢN X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
22:27 – 3.5M
09:52 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 –  3.8M
09:44 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00  HANH  SAZANKA 5.2 110 5,392  F0 – HG7.1  TL     –     H2
2 05H30 07H00  HAA  BONITA 8.9 189.99 32,315  F0 – CL7  CL6.GD68.HL8  H2 – TL – X3
3 09H30 11H00  THANHB  ANDALUCIA 7.2 199.9 39,895  F0 – CL6  CL6.NM6.HL8  H1 – TL – X3
4 18H30 20H30  HUNG  THANGB  BELGRAVIA 10.6 290.53 89,840  F0 – HN2.5  NMS8 TA   T2   X3
5 14H30 16H00  KHOAI  MUOI  HTK CONFIDENCE 5.2 169.26 16,960  F0 – HL3.6  H2
6 15H00  CUU DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2989  XMHL – F0  H8  H8 – H2
7 02H00  KHUNG  HONG YUN NO 66 2.8 45.8 357  CL1 – F0  X5     –     TP
8 00H00  BINH  MINH PHU 99 6.8 79.8 2,450  XMTL – HG  H2
9 00H00 HIẾU  NINHCO 88 4.5 98.5 4,068  HG – XMTL  NM6  H2
10 10H00  MUOI  MINH PHU 99 6.8 79.8 2,450  HG – F0  H2            H1
11 14H30 15H30  QUYEN  HOANG SA 68 2.6 106.18 3,621  F0 – HG3  H2      –     H1
12 17H00  DONG  PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542  B12 – HM1.4  P.CL6  H1             H2
13 14H30 17H00  HAB  KHUNG  PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468  F0 – B12  CLUC.P  H2             H1
14 15H30  THUAN  MY AN 1 3.5 10964 4,988  HG1 – XMHL  CL6  H1             H8
15 22H00 23H00  PHAI  VIMC GREEN 4.5 185.73 25,939  CTAU – F0  HP01.TP03  X2 – TA – TL
16 18H00  CUU  MIGHTY CHAMP 9.26 100.59 6,395  F0 – CL1  HG.GD68          H2 – X2
17 17H00  ANH  THANH PHAT 03 4.7 74.35 1,597  CL2 – F0  X3     –     H2
18 18H30 20H00  TRUONG  BAO JIA 11.7 189.96 28,037  HN2.9 – F0  X3 – T2.TA