Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:29 – 3.4M
09:10 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 –  3.8M
08:52 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0018-4 00H00 THANG A INDIGO TRAVELLER 10.8 189.99 31,230 HP2 – F0  TL
2 02H30 04H00 THANHB SOUND YOUNG 11.7 229 44,029 F0 – HL3.3  TR
3 05H30 06H30 HAB TAN BINH 45 5.6 164.5 15,500 F0 – HG7.3  H2               H1
4 19H00 21H00 HUNG OCEAN PRINCESS 6.4 189.99 30,053 F0 – FN4 NM8  H1  TP  T2  X5
5 05H30 06H00 TUNGA TAN BINH 256 9.8 176.63 17,679 HL3.6 – F0  H2
6 05H30 06H30 KHUNG MY AN 1 3.5 109.67 4,988 F0 – HG  H2              H1
7 10H00 PHAI THANHA PETROLIMEX 08 7.5 180 25,561 B12 – F0 P.CLUC  H2               H1
8 09H30 10H00 BINH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM2.4 – B12 P.CL6  H1               H2
9 19H00 20H00 TRUONG HAB MEDAN EXPRESS 8.0 215 54,550 F0 – CL4 HL8.NM6.CL6  H1    TP     X5
10 06H30 MUOI THANH PHAT 03 3.8 74.36 1,597 HG – CL2  H1               X5
11 12H00 13H00 DONG HONG YUN NO 66 2.8 45.80 357 F0 – CL1  H2                 X5
12 12H00 13H00 CUU THANH HUNG 277 4.1 106.00 4731 F0 – HG1  H2
13 23H00 THAO QUANG MINH 18 6.3 90.74 2551 HG7.2 – F0  H2              H1